Informatie voor ouders

Samenwerking met ouders

Op Overstag werken we samen met de school van de leerling. Net zo belangrijk zijn de contacten met de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Voor een succesvol traject op Overstag hebben we elkaar hard nodig. Belangrijk dus dat we samenwerken en elkaar op de hoogte houden. Dat doen we op een aantal manieren:

 

Intake

De intake is het eerste gesprek op Overstag met de leerling, de ouders en de eventueel bij de leerling betrokken professionele hulpverlener. In dit gesprek draagt de eigen school de leerling over aan Overstag. Namens Overstag nemen de psycholoog en de coördinator van Overstag deel aan het gesprek. De school nodigt tevens de hulpverlener van de leerling uit voor de intake. Mocht er geen hulpverlening betrokken zijn, dan is een van de contactpersonen van het team toelating van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) bij het gesprek aanwezig. Hij of zij maakt tijdens het gesprek een afspraak voor een eventueel huisbezoek. Tijdens de intake wisselen we informatie uit, kijken we naar doelstellingen en maken afspraken die we vervolgens vastleggen in een contract. Het spreekt vanzelf dat ouders tijdens de intake een cruciale rol spelen: zij kunnen immers als geen ander aangeven hoe het met hun kind gaat.

 

Dagrapportage

Op Overstag krijgen leerlingen een dagrapportage mee naar huis waarin staat hoe het die dag op Overstag gegaan is. De leerling laat dit thuis lezen en laat deze vervolgens door een van de ouders ondertekenen. In de dagrapportage is ook ruimte voor ouders om belangrijke bijzonderheden te noteren.

 

Evaluatiegesprek

Als een leerling enige tijd op Overstag onderwijs volgt, nodigt de eigen school de ouders uit voor een evaluatiegesprek. Dit is meestal rond de zevende week. Tijdens dit gesprek worden de ontwikkelingen van de leerling besproken en geeft Overstag aan  wat de leerling nodig heeft. De school bepaalt op basis hiervan of de leerling terug kan naar de eigen school of dat er met ouders/verzorgers gezocht moet worden naar een andere vorm van passend onderwijs. Behalve ouders kan ook de bij de leerling betrokken professionele hulpverlener voor dit gesprek worden uitgenodigd.

 

Direct contact

Een goede communicatie kan misverstanden of onduidelijkheden voorkomen. Overstag wil laagdrempelig zijn voor ouders. Dit betekent dat we, indien nodig,  graag direct contact met ouders hebben. Dit kan telefonisch of via de mail. Op deze pagina en elders op de site staan de contactgegevens vermeld.

 

Melding verzuim

Als er sprake is van verzuim, dan verwachten wij van de ouders dat zij dit ‘s morgens tussen 08.15 en 08.30 uur telefonisch melden. Blijkt dat een leerling onwettig verzuimt, meldt Overstag dit bij de afdeling verzuimbeheer van de eigen school, deze kunnen indien nodig een melding doen bij de afdeling leerplicht van de gemeente waarin de leerling woont. Bij problematisch verzuim wordt de leerling uitgenodigd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar.

 

Adres:

Overstag
Ronde Erf 6
3902 CZ Veenendaal
E-mail: info@overstagveenendaal.nl

Telefoon:
0318-751054 kantoor
0318-751217 lokaal

logo-home-e1420540346157