In de praktijk

Hoe ziet een traject op Overstag er in de praktijk uit?

Aanmelding

Een leerling wordt aangemeld voor een zorgarrangement Overstag door de zorgcoördinator van de school. Hij of zij doet dat namens het zorgteam of zorg-adviesteam (ZAT) van de school. Samen met de ouders of verzorgers wordt een ‘aanvraagformulier zorgarrangement’ ingevuld en ingediend bij het zorgloket van samenwerkingsverband. Hier beoordeelt men samen met Overstag of de leerling in aanmerking komt voor een zorgarrangement op Overstag.

Intake

Zodra er toestemming is voor plaatsing op Overstag, nodigt de school de leerling met zijn of haar ouders of verzorgers en een eventueel betrokken hulpverlener uit voor een intakegesprek. Namens Overstag nemen de psycholoog en de coördinator deel aan dit gesprek. Als blijkt dat er geen hulpverlening betrokken is, dan is een van de contactpersonen van het team toelating van het Centrum voor Jeugd en Gezin ( CJG) bij het gesprek aanwezig. Tijdens de intake wordt er informatie uitgewisseld, worden er doelen opgesteld en worden afspraken gemaakt. Deze worden in een contract vastgelegd. Na ondertekening start de leerling in principe op de eerstvolgende maandag op Overstag.

Onderwijs

Na de intake wordt de leerling in een van de groepen geplaatst en werkt daar zelfstandig aan een door de ‘eigen school’ aangeleverd onderwijsprogramma. Het spreekt vanzelf dat onze docenten hen daar zo goed mogelijk bij begeleiden. Soms heeft een leerling voor een bepaald vak wat extra instructie nodig van een vakdocent. Overstag gaat dan in overleg met de school om een instructiemoment op school of op Overstag te organiseren.

Toetsen en SO’s worden op Overstag gemaakt. Deze worden vervolgens gescand en per mail verstuurd naar de contactpersoon van de eigen school. De vakdocent corrigeert, beoordeelt en registreert de gemaakte toetsen en SO’s.

Behalve het werken aan het onderwijsprogramma van de eigen school krijgen de leerlingen op Overstag ook lessen bewegingsonderwijs, kunst & cultuur, sociale vaardigheden en studievaardigheden.

Plan van Aanpak

In de eerste weken op Overstag heeft de leerling een koersgesprek met de mentor en de psycholoog van Overstag. In dit gesprek staat de leerling centraal en wordt bepaald wat deze nodig heeft om straks weer succesvol te kunnen functioneren op school. Er wordt samen met de leerling een plan van aanpak opgesteld, waarin korte en lange termijndoelen worden beschreven. Dit plan vormt de basis voor het werken met de leerling. Het koersgesprek is voornamelijk gebaseerd op de methode handelingsgericht werken.

Evaluatie

Een traject op Overstag duurt maximaal drie maanden, waarbij we uitgaan van dertien netto weken. Aanvankelijk zijn de leerlingen vaak volledig op Overstag. Na een periode van ongeveer 6 weken worden de ouders en/of verzorgers uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. In dit gesprek kijken we naar de vorderingen van de leerling en geeft Overstag aan wat de leerling in het vervolgtraject nodig heeft. De school van de leerling beoordeelt vervolgens of de leerling terug kan naar de eigen school. In dat geval wordt er gestart met een terugkeertraject. Als blijkt dat terugkeer naar de eigen school niet mogelijk is, gaat de school samen met de ouders en/of verzorgers en de leerling op zoek naar een andere vorm van passend onderwijs.

Terugkeertraject

Als blijkt dat een leerling terug kan keren naar het regulier onderwijs, wordt er een verslag opgesteld met daarin handelingsadviezen voor de docenten op de eigen school. Vervolgens start het terugkeertraject.  We doen dat in stappen. In de eerste week volgt de leerling een paar lessen, vaak bij de docent waar het altijd al best goed ging. De leerling krijgt een terugkeerboekje mee, waarin de docent verslag doet van hoe het tijdens de terugkeerles gegaan is. Als de terugkeerlessen goed gaan, nemen we de volgende stap door het aantal lessen uit te breiden. Uiteindelijk moet de leerling weer in staat zijn een volledig lesrooster te volgen op de eigen school.

Einde traject

Na volledige terugkeer komt de mentor nog zes weken op bezoek bij de leerling op school. Soms komt de mentor observeren in de klas. Meestal is er een gesprek met de leerling en zijn of haar mentor. Na zes bezoeken volgt de overdracht naar de eigen school tijdens een evaluatiegesprek met de mentor en zorgspecialist van de school.

Indien de school van de leerling niet aan de zorgbehoefte van de leerling kan voldoen en de leerling dus niet terug kan, kijkt de school samen met de ouders en leerling naar een passend vervolgtraject. Vaak is dat een vorm van VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs). Daarvoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De school van de leerling vraagt deze aan bij het zorgloket van het samenwerkingsverband. Na toewijzing kan de leerling geplaatst worden op een passende school. Ouders moeten hun kind hiervoor aanmelden. Zij moeten indien nodig ook leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente. Overstag heeft een brochure samengesteld waarin stapsgewijs aan ouders uitgelegd wordt hoe een en ander richting speciaal onderwijs verloopt. Het is van belang dat er na het adviesgesprek meteen stappen worden ondernomen door de eigen school en ouders/verzorgers richting een passende school. De aanmeldingsprocedure op scholen voor VSO vergt namelijk enkele weken tot een maand. Aangezien een leerling maximaal drie maanden op Overstag kan zijn kan er door tijdig te handelen onnodig thuiszitten worden voorkomen.

Adres:

Overstag
Ronde Erf 6
3902 CZ Veenendaal
E-mail: info@overstagveenendaal.nl

Telefoon:
0318-751054 kantoor
0318-751217 lokaal

logo-home-e1420540346157